بیمارستان امام علی (ع) نزاجا-تبریز وابسته به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیمارستان ارشد منطقه ای نزاجا در منطقه شمالغرب، ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی به کارکنان پایور، وظیفه، بازنشستگان و خانواده های نیروهای مسلح بویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران در درجه اول و سایر بیماران در اولویت بعد می باشد. همچنین ار وظایف این بیمارستان پشتیبانی درمانی، امدادی و بهداشتی از فعالیت های عملیاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط حسب وظایف محوله می باشد.