بیمارستان امام علی (ع) تبریز,بیمارستان ارتش تبریز,بخش های پاراکلینیک

بخش های پاراکلینیک :

تصویربرداری و سی تی اسکن

سونوگرافی

ماموگرافی

آزمایشگاه

دندانپزشکی