بیمارستان امام علی (ع) تبریز,بیمارستان ارتش تبریز

اورژانس 

اتاق عمل اورژانش