بیمارستان امام علی (ع) تبریز,بیمارستان ارتش تبریز
  • کسب گواهینامه هموویژولانس
  •  دارنده لوح دوستدار کودک