بیمارستان امام علی (ع) تبریز,بیمارستان ارتش تبریز

         بخش های بستری :

جراحی و داخلی زنان

جراحی مردان

داخلی مردان

اتاق عمل

بلوک زایمان