بیمارستان امام علی (ع) ارتش جمهوری اسلامی ایران - تبریز
بیمارستان امام علی (ع) ارتش جمهوری اسلامی ایران - تبریز